PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI H & D, a.s. o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů

Společnost H & D a.s. , se sídlem Olomoucká 37, 796 01 Prostějov, IČ: 60745451, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1580 dále jen „správce“ Vás tímto informuje o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech v souladu s čl. 12 GDPR

Subjekt osobních údajů

Fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

• přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e -maily, přihlášky, poptávky, nabídky, smlouvy apod.)

• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, ;živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, apod.)

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje — např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu e-mailová adresa a jiné obdobné informace) popisné údaje (např. bankovní spojení) a další údaje nezbytné pro plnění smluvních vztahů mezi správcem a subjektem osobních údajů.

Kategorie subjektů údajů

- Zákazník správce

- Zaměstnanec správce

- Dodavatel či příjemce služby

- Jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci

- Uchazeč o zaměstnání

Kategorie příjemců osobních údajů

- Zpracovatel

- Veřejné ústavy , státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

Účel zpracování osobních údajů

- Účely spojené s tvorbou obchodní nabídky

- Jednání o smluvním vztahu

- Plnění smlouvy

- Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob

- Archivnictví, vedené na základě zákona

- Výběrová řízení na pracovní místa u správce

- Plnění zákonných povinností ze strany správce

- Ochrana životně důležitých zájmů subjektu osobních údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

- Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem a to za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či zpracování.

Osobní údaje může správce svěřit ke zpracování třetí osobě – zpracovateli na základě smlouvy, ve které jsou zakotveny zásady GDPR.

Doba zpracování osobních údajů

- V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech.

Poučení

V souladu se čl. 6 , odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

- Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy , jejíž smluvní stranou je subjekt údajů

- Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, či nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

- Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy, práva a svobody subjektu údajů.

Osobní údaje nejsou použity pro automatické rozhodování.

Práva subjektu údajů

Právo na přístup:

- právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, komu je případně předáváme a právo přístupu k těmto informacím

Právo na přenositelnost údajů:

- možnost získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci.

Právo na opravu:

- pokud jsou vaše údaje neúplné či neaktuální máto právo na to, abychom bez zbytečného odkladu tyto opravili nebo doplnili.

Právo na výmaz:

- pokud je splněn důvod, pro který jsme vaše osobní údaje uchovávali a zároveň neexistuje oprávněný důvod je dále zpracovávat a uchovávat, máte právo požádat o jejich bezodkladný výmaz.

Právo na omezení zpracování:

- v určitých případech můžete požadovat označení těch osobních údajů, které si nepřejete dále zpracovávat.

Právo vznést námitku proti zpracování:

- máte právo vznést námitku proti zpracování, ke kterému dochází na základě oprávněného zájmu správce

Právo podat stížnost:

- uplatněním vašich práv výše uvedeným způsobem není dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů)

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet na ústřednu společnosti H & D , a.s., telefon +420 582 305 600 nebo na pověřeného pracovníka paní Pavlu Brablecovou, tel. 582 305 645, e-mail: personal@hdas.cz

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.